تضمین صندوق ضمانت صادرات ایران برای پوشش ریسک صادرات...

به گزارش عصر پایتخت،  نشست تخصصی صادراتی تعالی سندیکای لوله پروفیل فولادی ایران ظهر امروز در محل سندیکای لوله پروفیل برگزار شد. این نشست باهدف نقش بیمه‌های اعتباری و سازمان‌های تشویقی در توسعه صادرات...